NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 11:8-9

11:8 allav <243> ekklhsiav <1577> esulhsa <4813> (5656) labwn <2983> (5631) oqwnion <3800> prov <4314> thn <3588> umwn <5216> diakonian <1248>

11:9 kai <2532> parwn <3918> (5752) prov <4314> umav <5209> kai <2532> usterhyeiv <5302> (5685) ou <3756> katenarkhsa <2655> (5656) ouyenov <3762> to <3588> gar <1063> usterhma <5303> mou <3450> prosaneplhrwsan <4322> (5656) oi <3588> adelfoi <80> elyontev <2064> (5631) apo <575> makedoniav <3109> kai <2532> en <1722> panti <3956> abarh <4> emauton <1683> umin <5213> ethrhsa <5083> (5656) kai <2532> thrhsw <5083> (5692)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org