NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 3:8-11

3:8 oude <3761> dwrean <1432> arton <740> efagomen <5315> (5627) para <3844> tinov <5100> all <235> en <1722> kopw <2873> kai <2532> mocyw <3449> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> ergazomenoi <2038> (5740) prov <4314> to <3588> mh <3361> epibarhsai <1912> (5658) tina <5100> umwn <5216>

3:9 ouc <3756> oti <3754> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) exousian <1849> all <235> ina <2443> eautouv <1438> tupon <5179> dwmen <1325> (5632) umin <5213> eiv <1519> to <3588> mimeisyai <3401> (5738) hmav <2248>

3:10 kai <2532> gar <1063> ote <3753> hmen <1510> (5713) prov <4314> umav <5209> touto <5124> parhggellomen <3853> (5707) umin <5213> oti <3754> ei <1487> tiv <5100> ou <3756> yelei <2309> (5719) ergazesyai <2038> (5738) mhde <3366> esyietw <2068> (5720)

3:11 akouomen <191> (5719) gar <1063> tinav <5100> peripatountav <4043> (5723) en <1722> umin <5213> ataktwv <814> mhden <3367> ergazomenouv <2038> (5740) alla <235> periergazomenouv <4020> (5740)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org