NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 3:6

3:6 paraggellomen <3853> (5719) de <1161> umin <5213> adelfoi <80> en <1722> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547> stellesyai <4724> (5733) umav <5209> apo <575> pantov <3956> adelfou <80> ataktwv <814> peripatountov <4043> (5723) kai <2532> mh <3361> kata <2596> thn <3588> paradosin <3862> hn <3739> parelabete <3880> (5627) par <3844> hmwn <2257>

2 Thessalonians 3:14

3:14 ei <1487> de <1161> tiv <5100> ouc <3756> upakouei <5219> (5719) tw <3588> logw <3056> hmwn <2257> dia <1223> thv <3588> epistolhv <1992> touton <5126> shmeiousye <4593> (5732) mh <3361> sunanamignusyai <4874> (5733) autw <846> ina <2443> entraph <1788> (5652)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org