NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 3:6

3:6 paraggellomen <3853> (5719) de <1161> umin <5213> adelfoi <80> en <1722> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547> stellesyai <4724> (5733) umav <5209> apo <575> pantov <3956> adelfou <80> ataktwv <814> peripatountov <4043> (5723) kai <2532> mh <3361> kata <2596> thn <3588> paradosin <3862> hn <3739> parelabete <3880> (5627) par <3844> hmwn <2257>

2 Thessalonians 3:12

3:12 toiv <3588> de <1161> toioutoiv <5108> paraggellomen <3853> (5719) kai <2532> parakaloumen <3870> (5719) en <1722> kuriw <2962> ihsou <2424> cristw <5547> ina <2443> meta <3326> hsuciav <2271> ergazomenoi <2038> (5740) ton <3588> eautwn <1438> arton <740> esyiwsin <2068> (5725)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org