NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 2:9-10

2:9 ou <3739> estin <1510> (5748) h <3588> parousia <3952> kat <2596> energeian <1753> tou <3588> satana <4567> en <1722> pash <3956> dunamei <1411> kai <2532> shmeioiv <4592> kai <2532> terasin <5059> qeudouv <5579>

2:10 kai <2532> en <1722> pash <3956> apath <539> adikiav <93> toiv <3588> apollumenoiv <622> (5730) any <473> wn <3739> thn <3588> agaphn <26> thv <3588> alhyeiav <225> ouk <3756> edexanto <1209> (5662) eiv <1519> to <3588> swyhnai <4982> (5683) autouv <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org