NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 2:3-4

2:3 mh <3361> tiv <5100> umav <5209> exapathsh <1818> (5661) kata <2596> mhdena <3367> tropon <5158> oti <3754> ean <1437> mh <3361> elyh <2064> (5632) h <3588> apostasia <646> prwton <4412> kai <2532> apokalufyh <601> (5686) o <3588> anyrwpov <444> thv <3588> anomiav <458> o <3588> uiov <5207> thv <3588> apwleiav <684>

2:4 o <3588> antikeimenov <480> (5740) kai <2532> uperairomenov <5229> (5746) epi <1909> panta <3956> legomenon <3004> (5746) yeon <2316> h <2228> sebasma <4574> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> kayisai <2523> (5658) apodeiknunta <584> (5723) eauton <1438> oti <3754> estin <1510> (5748) yeov <2316>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org