NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 1:8

1:8 en <1722> puri <4442> flogov <5395> didontov <1325> (5723) ekdikhsin <1557> toiv <3588> mh <3361> eidosin <1492> (5761) yeon <2316> kai <2532> toiv <3588> mh <3361> upakouousin <5219> (5723) tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424>

2 Thessalonians 1:12

1:12 opwv <3704> endoxasyh <1740> (5686) to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> en <1722> umin <5213> kai <2532> umeiv <5210> en <1722> autw <846> kata <2596> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org