NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Thessalonians 1:11-12

1:11 eiv <1519> o <3739> kai <2532> proseucomeya <4336> (5736) pantote <3842> peri <4012> umwn <5216> ina <2443> umav <5209> axiwsh <515> (5661) thv <3588> klhsewv <2821> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> kai <2532> plhrwsh <4137> (5661) pasan <3956> eudokian <2107> agaywsunhv <19> kai <2532> ergon <2041> pistewv <4102> en <1722> dunamei <1411>

1:12 opwv <3704> endoxasyh <1740> (5686) to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> en <1722> umin <5213> kai <2532> umeiv <5210> en <1722> autw <846> kata <2596> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org