NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 3:2-4

3:2 mnhsyhnai <3415> (5683) twn <3588> proeirhmenwn <4280> (5772) rhmatwn <4487> upo <5259> twn <3588> agiwn <40> profhtwn <4396> kai <2532> thv <3588> twn <3588> apostolwn <652> umwn <5216> entolhv <1785> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> swthrov <4990>

3:3 touto <5124> prwton <4412> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> eleusontai <2064> (5695) ep <1909> escatwn <2078> twn <3588> hmerwn <2250> en <1722> empaigmonh <1701> empaiktai <1703> kata <2596> tav <3588> idiav <2398> epiyumiav <1939> autwn <846> poreuomenoi <4198> (5740)

3:4 kai <2532> legontev <3004> (5723) pou <4226> estin <1510> (5748) h <3588> epaggelia <1860> thv <3588> parousiav <3952> autou <846> af <575> hv <3739> gar <1063> oi <3588> paterev <3962> ekoimhyhsan <2837> (5681) panta <3956> outwv <3779> diamenei <1265> (5719) ap <575> archv <746> ktisewv <2937>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org