NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 3:2

3:2 mnhsyhnai <3415> (5683) twn <3588> proeirhmenwn <4280> (5772) rhmatwn <4487> upo <5259> twn <3588> agiwn <40> profhtwn <4396> kai <2532> thv <3588> twn <3588> apostolwn <652> umwn <5216> entolhv <1785> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> swthrov <4990>

2 Peter 3:18

3:18 auxanete <837> (5720) de <1161> en <1722> cariti <5485> kai <2532> gnwsei <1108> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> kai <2532> swthrov <4990> ihsou <2424> cristou <5547> autw <846> h <3588> doxa <1391> kai <2532> nun <3568> kai <2532> eiv <1519> hmeran <2250> aiwnov <165>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org