NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 John 1:10-12

1:10 ei <1487> tiv <5100> ercetai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> didachn <1322> ou <3756> ferei <5342> (5719) mh <3361> lambanete <2983> (5720) auton <846> eiv <1519> oikian <3614> kai <2532> cairein <5463> (5721) autw <846> mh <3361> legete <3004> (5720)

1:11 o <3588> legwn <3004> (5723) gar <1063> autw <846> cairein <5463> (5721) koinwnei <2841> (5719) toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846> toiv <3588> ponhroiv <4190>

1:12 polla <4183> ecwn <2192> (5723) umin <5213> grafein <1125> (5721) ouk <3756> eboulhyhn <1014> (5675) dia <1223> cartou <5489> kai <2532> melanov <3188> alla <235> elpizw <1679> (5719) genesyai <1096> (5635) prov <4314> umav <5209> kai <2532> stoma <4750> prov <4314> stoma <4750> lalhsai <2980> (5658) ina <2443> h <3588> cara <5479> umwn <5216> peplhrwmenh <4137> (5772) h <1510> (5753)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org