NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 8:2

8:2 oti <3754> en <1722> pollh <4183> dokimh <1382> yliqewv <2347> h <3588> perisseia <4050> thv <3588> carav <5479> autwn <846> kai <2532> h <3588> kata <2596> bayouv <899> ptwceia <4432> autwn <846> eperisseusen <4052> (5656) eiv <1519> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> aplothtov <572> autwn <846>

2 Corinthians 8:7

8:7 all <235> wsper <5618> en <1722> panti <3956> perisseuete <4052> (5719) pistei <4102> kai <2532> logw <3056> kai <2532> gnwsei <1108> kai <2532> pash <3956> spoudh <4710> kai <2532> th <3588> ex <1537> hmwn <2257> en <1722> umin <5213> agaph <26> ina <2443> kai <2532> en <1722> tauth <3778> th <3588> cariti <5485> perisseuhte <4052> (5725)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org