NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 6:17-18

6:17 dio <1352> exelyate <1831> (5657) ek <1537> mesou <3319> autwn <846> kai <2532> aforisyhte <873> (5682) legei <3004> (5719) kuriov <2962> kai <2532> akayartou <169> mh <3361> aptesye <680> (5732) kagw <2504> eisdexomai <1523> (5695) umav <5209>

6:18 kai <2532> esomai <1510> (5704) umin <5213> eiv <1519> patera <3962> kai <2532> umeiv <5210> esesye <1510> (5704) moi <3427> eiv <1519> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> legei <3004> (5719) kuriov <2962> pantokratwr <3841>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org