NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 5:18-19

5:18 ta <3588> de <1161> panta <3956> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> katallaxantov <2644> (5660) hmav <2248> eautw <1438> dia <1223> cristou <5547> kai <2532> dontov <1325> (5631) hmin <2254> thn <3588> diakonian <1248> thv <3588> katallaghv <2643>

5:19 wv <5613> oti <3754> yeov <2316> hn <1510> (5713) en <1722> cristw <5547> kosmon <2889> katallasswn <2644> (5723) eautw <1438> mh <3361> logizomenov <3049> (5740) autoiv <846> ta <3588> paraptwmata <3900> autwn <846> kai <2532> yemenov <5087> (5642) en <1722> hmin <2254> ton <3588> logon <3056> thv <3588> katallaghv <2643>

2 Corinthians 5:21

5:21 ton <3588> mh <3361> gnonta <1097> (5631) amartian <266> uper <5228> hmwn <2257> amartian <266> epoihsen <4160> (5656) ina <2443> hmeiv <2249> genwmeya <1096> (5638) dikaiosunh <1343> yeou <2316> en <1722> autw <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org