NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 4:8-10

4:8 en <1722> panti <3956> ylibomenoi <2346> (5746) all <235> ou <3756> stenocwroumenoi <4729> (5746) aporoumenoi <639> (5734) all <235> ouk <3756> exaporoumenoi <1820> (5740)

4:9 diwkomenoi <1377> (5746) all <235> ouk <3756> egkataleipomenoi <1459> (5746) kataballomenoi <2598> (5746) all <235> ouk <3756> apollumenoi <622> (5730)

4:10 pantote <3842> thn <3588> nekrwsin <3500> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> periferontev <4064> (5723) ina <2443> kai <2532> h <3588> zwh <2222> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> hmwn <2257> fanerwyh <5319> (5686)

2 Corinthians 4:17

4:17 to <3588> gar <1063> parautika <3910> elafron <1645> thv <3588> yliqewv <2347> kay <2596> uperbolhn <5236> eiv <1519> uperbolhn <5236> aiwnion <166> barov <922> doxhv <1391> katergazetai <2716> (5736) hmin <2254>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org