NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 3:7-11

3:7 ei <1487> de <1161> h <3588> diakonia <1248> tou <3588> yanatou <2288> en <1722> grammasin <1121> entetupwmenh <1795> (5772) liyoiv <3037> egenhyh <1096> (5675) en <1722> doxh <1391> wste <5620> mh <3361> dunasyai <1410> (5738) atenisai <816> (5658) touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> eiv <1519> to <3588> proswpon <4383> mwusewv <3475> dia <1223> thn <3588> doxan <1391> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> thn <3588> katargoumenhn <2673> (5746)

3:8 pwv <4459> ouci <3780> mallon <3123> h <3588> diakonia <1248> tou <3588> pneumatov <4151> estai <1510> (5704) en <1722> doxh <1391>

3:9 ei <1487> gar <1063> h <3588> diakonia <1248> thv <3588> katakrisewv <2633> doxa <1391> pollw <4183> mallon <3123> perisseuei <4052> (5719) h <3588> diakonia <1248> thv <3588> dikaiosunhv <1343> doxh <1391>

3:10 kai <2532> gar <1063> ou <3756> dedoxastai <1392> (5769) to <3588> dedoxasmenon <1392> (5772) en <1722> toutw <5129> tw <3588> merei <3313> eineken <1752> thv <3588> uperballoushv <5235> (5723) doxhv <1391>

3:11 ei <1487> gar <1063> to <3588> katargoumenon <2673> (5746) dia <1223> doxhv <1391> pollw <4183> mallon <3123> to <3588> menon <3306> (5723) en <1722> doxh <1391>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.06 seconds
powered by bible.org