NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 2:6-10

2:6 ikanon <2425> tw <3588> toioutw <5108> h <3588> epitimia <2009> auth <3778> h <3588> upo <5259> twn <3588> pleionwn <4119>

2:7 wste <5620> tounantion <5121> umav <5209> carisasyai <5483> (5664) kai <2532> parakalesai <3870> (5658) mh <3361> pwv <4458> th <3588> perissotera <4053> luph <3077> katapoyh <2666> (5686) o <3588> toioutov <5108>

2:8 dio <1352> parakalw <3870> (5719) umav <5209> kurwsai <2964> (5658) eiv <1519> auton <846> agaphn <26>

2:9 eiv <1519> touto <5124> gar <1063> kai <2532> egraqa <1125> (5656) ina <2443> gnw <1097> (5632) thn <3588> dokimhn <1382> umwn <5216> ei <1487> eiv <1519> panta <3956> uphkooi <5255> este <1510> (5748)

2:10 w <3739> de <1161> ti <5100> carizesye <5483> (5736) kagw <2504> kai <2532> gar <1063> egw <1473> o <3739> kecarismai <5483> (5766) ei <1487> ti <5100> kecarismai <5483> (5766) di <1223> umav <5209> en <1722> proswpw <4383> cristou <5547>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org