NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 1:3-4

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> pathr <3962> twn <3588> oiktirmwn <3628> kai <2532> yeov <2316> pashv <3956> paraklhsewv <3874>

1:4 o <3588> parakalwn <3870> (5723) hmav <2248> epi <1909> pash <3956> th <3588> yliqei <2347> hmwn <2257> eiv <1519> to <3588> dunasyai <1410> (5738) hmav <2248> parakalein <3870> (5721) touv <3588> en <1722> pash <3956> yliqei <2347> dia <1223> thv <3588> paraklhsewv <3874> hv <3739> parakaloumeya <3870> (5743) autoi <846> upo <5259> tou <3588> yeou <2316>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org