NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 1:16-17

1:16 kai <2532> di <1223> umwn <5216> dielyein <1330> (5629) eiv <1519> makedonian <3109> kai <2532> palin <3825> apo <575> makedoniav <3109> elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209> kai <2532> uf <5259> umwn <5216> propemfyhnai <4311> (5683) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449>

1:17 touto <5124> oun <3767> boulomenov <1014> (5740) mhti <3385> ara <687> th <3588> elafria <1644> ecrhsamhn <5530> (5662) h <2228> a <3739> bouleuomai <1011> (5736) kata <2596> sarka <4561> bouleuomai <1011> (5736) ina <2443> h <1510> (5753) par <3844> emoi <1698> to <3588> nai <3483> nai <3483> kai <2532> to <3588> ou <3756> ou <3756>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org