NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 12:5

12:5 uper <5228> tou <3588> toioutou <5108> kauchsomai <2744> (5695) uper <5228> de <1161> emautou <1683> ou <3756> kauchsomai <2744> (5695) ei <1487> mh <3361> en <1722> taiv <3588> asyeneiaiv <769>

2 Corinthians 12:9-10

12:9 kai <2532> eirhken <2046> (5758) moi <3427> arkei <714> (5719) soi <4671> h <3588> cariv <5485> mou <3450> h <3588> gar <1063> dunamiv <1411> en <1722> asyeneia <769> teleitai <5055> (5743) hdista <2236> oun <3767> mallon <3123> kauchsomai <2744> (5695) en <1722> taiv <3588> asyeneiaiv <769> ina <2443> episkhnwsh <1981> (5661) ep <1909> eme <1691> h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> cristou <5547>

12:10 dio <1352> eudokw <2106> (5719) en <1722> asyeneiaiv <769> en <1722> ubresin <5196> en <1722> anagkaiv <318> en <1722> diwgmoiv <1375> kai <2532> stenocwriaiv <4730> uper <5228> cristou <5547> otan <3752> gar <1063> asyenw <770> (5725) tote <5119> dunatov <1415> eimi <1510> (5748)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org