NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 10:2

10:2 deomai <1189> (5736) de <1161> to <3588> mh <3361> parwn <3918> (5752) yarrhsai <2292> (5658) th <3588> pepoiyhsei <4006> h <3739> logizomai <3049> (5736) tolmhsai <5111> (5658) epi <1909> tinav <5100> touv <3588> logizomenouv <3049> (5740) hmav <2248> wv <5613> kata <2596> sarka <4561> peripatountav <4043> (5723)

2 Corinthians 10:6

10:6 kai <2532> en <1722> etoimw <2092> econtev <2192> (5723) ekdikhsai <1556> (5658) pasan <3956> parakohn <3876> otan <3752> plhrwyh <4137> (5686) umwn <5216> h <3588> upakoh <5218>

2 Corinthians 10:8-9

10:8 ean <1437> te <5037> gar <1063> perissoteron <4053> ti <5100> kauchswmai <2744> (5667) peri <4012> thv <3588> exousiav <1849> hmwn <2257> hv <3739> edwken <1325> (5656) o <3588> kuriov <2962> eiv <1519> oikodomhn <3619> kai <2532> ouk <3756> eiv <1519> kayairesin <2506> umwn <5216> ouk <3756> aiscunyhsomai <153> (5701)

10:9 ina <2443> mh <3361> doxw <1380> (5661) wv <5613> an <302> ekfobein <1629> (5721) umav <5209> dia <1223> twn <3588> epistolwn <1992>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org