NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:2-5

1:2 kata <2596> prognwsin <4268> yeou <2316> patrov <3962> en <1722> agiasmw <38> pneumatov <4151> eiv <1519> upakohn <5218> kai <2532> rantismon <4473> aimatov <129> ihsou <2424> cristou <5547> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> plhyunyeih <4129> (5684)

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> kata <2596> to <3588> polu <4183> autou <846> eleov <1656> anagennhsav <313> (5660) hmav <2248> eiv <1519> elpida <1680> zwsan <2198> (5723) di <1223> anastasewv <386> ihsou <2424> cristou <5547> ek <1537> nekrwn <3498>

1:4 eiv <1519> klhronomian <2817> afyarton <862> kai <2532> amianton <283> kai <2532> amaranton <263> tethrhmenhn <5083> (5772) en <1722> ouranoiv <3772> eiv <1519> umav <5209>

1:5 touv <3588> en <1722> dunamei <1411> yeou <2316> frouroumenouv <5432> (5746) dia <1223> pistewv <4102> eiv <1519> swthrian <4991> etoimhn <2092> apokalufyhnai <601> (5683) en <1722> kairw <2540> escatw <2078>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org