NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 5:4

5:4 oti <3754> pan <3956> to <3588> gegennhmenon <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> nika <3528> (5719) ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> nikh <3529> h <3588> nikhsasa <3528> (5660) ton <3588> kosmon <2889> h <3588> pistiv <4102> hmwn <2257>

1 John 5:18

5:18 oidamen <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> amartanei <264> (5719) all <235> o <3588> gennhyeiv <1080> (5685) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> threi <5083> (5719) auton <846> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> ouc <3756> aptetai <680> (5731) autou <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org