NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:18

2:18 paidia <3813> escath <2078> wra <5610> estin <1510> (5748) kai <2532> kaywv <2531> hkousate <191> (5656) oti <3754> anticristov <500> ercetai <2064> (5736) kai <2532> nun <3568> anticristoi <500> polloi <4183> gegonasin <1096> (5754) oyen <3606> ginwskomen <1097> (5719) oti <3754> escath <2078> wra <5610> estin <1510> (5748)

1 John 2:22

2:22 tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> qeusthv <5583> ei <1487> mh <3361> o <3588> arnoumenov <720> (5740) oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anticristov <500> o <3588> arnoumenov <720> (5740) ton <3588> patera <3962> kai <2532> ton <3588> uion <5207>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org