NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 9:3-18

9:3 h <3588> emh <1699> apologia <627> toiv <3588> eme <1691> anakrinousin <350> (5723) estin <1510> (5748) auth <3778>

9:4 mh <3361> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) exousian <1849> fagein <5315> (5629) kai <2532> pein <4095> (5629)

9:5 mh <3361> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) exousian <1849> adelfhn <79> gunaika <1135> periagein <4013> (5721) wv <5613> kai <2532> oi <3588> loipoi <3062> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> khfav <2786>

9:6 h <2228> monov <3441> egw <1473> kai <2532> barnabav <921> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) exousian <1849> mh <3361> ergazesyai <2038> (5738)

9:7 tiv <5101> strateuetai <4754> (5731) idioiv <2398> oqwnioiv <3800> pote <4218> tiv <5101> futeuei <5452> (5719) ampelwna <290> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> autou <846> ouk <3756> esyiei <2068> (5719) [h] <2228> tiv <5101> poimainei <4165> (5719) poimnhn <4167> kai <2532> ek <1537> tou <3588> galaktov <1051> thv <3588> poimnhv <4167> ouk <3756> esyiei <2068> (5719)

9:8 mh <3361> kata <2596> anyrwpon <444> tauta <5023> lalw <2980> (5719) h <2228> kai <2532> o <3588> nomov <3551> tauta <5023> ou <3756> legei <3004> (5719)

9:9 en <1722> gar <1063> tw <3588> mwusewv <3475> nomw <3551> gegraptai <1125> (5769) ou <3756> fimwseiv <5392> (5692) boun <1016> alownta <248> (5723) mh <3361> twn <3588> bown <1016> melei <3199> (5904) tw <3588> yew <2316>

9:10 h <2228> di <1223> hmav <2248> pantwv <3843> legei <3004> (5719) di <1223> hmav <2248> gar <1063> egrafh <1125> (5648) oti <3754> ofeilei <3784> (5719) ep <1909> elpidi <1680> o <3588> arotriwn <722> (5723) arotrian <722> (5721) kai <2532> o <3588> alown <248> (5723) ep <1909> elpidi <1680> tou <3588> metecein <3348> (5721)

9:11 ei <1487> hmeiv <2249> umin <5213> ta <3588> pneumatika <4152> espeiramen <4687> (5656) mega <3173> ei <1487> hmeiv <2249> umwn <5216> ta <3588> sarkika <4559> yerisomen <2325> (5692)

9:12 ei <1487> alloi <243> thv <3588> umwn <5216> exousiav <1849> metecousin <3348> (5719) ou <3756> mallon <3123> hmeiv <2249> all <235> ouk <3756> ecrhsameya <5530> (5662) th <3588> exousia <1849> tauth <3778> alla <235> panta <3956> stegomen <4722> (5719) ina <2443> mh <3361> tina <5100> egkophn <1464> dwmen <1325> (5632) tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547>

9:13 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> oi <3588> ta <3588> iera <2413> ergazomenoi <2038> (5740) ta <3588> ek <1537> tou <3588> ierou <2411> esyiousin <2068> (5719) oi <3588> tw <3588> yusiasthriw <2379> paredreuontev <4332> (5723) tw <3588> yusiasthriw <2379> summerizontai <4829> (5736)

9:14 outwv <3779> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> dietaxen <1299> (5656) toiv <3588> to <3588> euaggelion <2098> kataggellousin <2605> (5723) ek <1537> tou <3588> euaggeliou <2098> zhn <2198> (5721)

9:15 egw <1473> de <1161> ou <3756> kecrhmai <5530> (5766) oudeni <3762> toutwn <5130> ouk <3756> egraqa <1125> (5656) de <1161> tauta <5023> ina <2443> outwv <3779> genhtai <1096> (5638) en <1722> emoi <1698> kalon <2570> gar <1063> moi <3427> mallon <3123> apoyanein <599> (5629) h <2228> to <3588> kauchma <2745> mou <3450> oudeiv <3762> kenwsei <2758> (5692)

9:16 ean <1437> gar <1063> euaggelizwmai <2097> (5735) ouk <3756> estin <1510> (5748) moi <3427> kauchma <2745> anagkh <318> gar <1063> moi <3427> epikeitai <1945> (5736) ouai <3759> gar <1063> moi <3427> estin <1510> (5748) ean <1437> mh <3361> euaggeliswmai <2097> (5672)

9:17 ei <1487> gar <1063> ekwn <1635> touto <5124> prassw <4238> (5719) misyon <3408> ecw <2192> (5719) ei <1487> de <1161> akwn <210> oikonomian <3622> pepisteumai <4100> (5769)

9:18 tiv <5101> oun <3767> mou <3450> estin <1510> (5748) o <3588> misyov <3408> ina <2443> euaggelizomenov <2097> (5734) adapanon <77> yhsw <5087> (5661) to <3588> euaggelion <2098> eiv <1519> to <3588> mh <3361> katacrhsasyai <2710> (5664) th <3588> exousia <1849> mou <3450> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org