NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 6:13-20

6:13 ta <3588> brwmata <1033> th <3588> koilia <2836> kai <2532> h <3588> koilia <2836> toiv <3588> brwmasin <1033> o <3588> de <1161> yeov <2316> kai <2532> tauthn <3778> kai <2532> tauta <5023> katarghsei <2673> (5692) to <3588> de <1161> swma <4983> ou <3756> th <3588> porneia <4202> alla <235> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> tw <3588> swmati <4983>

6:14 o <3588> de <1161> yeov <2316> kai <2532> ton <3588> kurion <2962> hgeiren <1453> (5656) kai <2532> hmav <2248> exegerei <1825> (5692) dia <1223> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846>

6:15 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> ta <3588> swmata <4983> umwn <5216> melh <3196> cristou <5547> estin <1510> (5748) arav <142> (5660) oun <3767> ta <3588> melh <3196> tou <3588> cristou <5547> poihsw <4160> (5661) pornhv <4204> melh <3196> mh <3361> genoito <1096> (5636)

6:16 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> o <3588> kollwmenov <2853> (5746) th <3588> pornh <4204> en <1520> swma <4983> estin <1510> (5748) esontai <1510> (5704) gar <1063> fhsin <5346> (5748) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520>

6:17 o <3588> de <1161> kollwmenov <2853> (5746) tw <3588> kuriw <2962> en <1520> pneuma <4151> estin <1510> (5748)

6:18 feugete <5343> (5720) thn <3588> porneian <4202> pan <3956> amarthma <265> o <3739> ean <1437> poihsh <4160> (5661) anyrwpov <444> ektov <1622> tou <3588> swmatov <4983> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> porneuwn <4203> (5723) eiv <1519> to <3588> idion <2398> swma <4983> amartanei <264> (5719)

6:19 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> to <3588> swma <4983> umwn <5216> naov <3485> tou <3588> en <1722> umin <5213> agiou <40> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) ou <3739> ecete <2192> (5719) apo <575> yeou <2316> kai <2532> ouk <3756> este <1510> (5748) eautwn <1438>

6:20 hgorasyhte <59> (5681) gar <1063> timhv <5092> doxasate <1392> (5657) dh <1211> ton <3588> yeon <2316> en <1722> tw <3588> swmati <4983> umwn <5216>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org