NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 2:6-7

2:6 sofian <4678> de <1161> laloumen <2980> (5719) en <1722> toiv <3588> teleioiv <5046> sofian <4678> de <1161> ou <3756> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> oude <3761> twn <3588> arcontwn <758> tou <3588> aiwnov <165> toutou <5127> twn <3588> katargoumenwn <2673> (5746)

2:7 alla <235> laloumen <2980> (5719) yeou <2316> sofian <4678> en <1722> musthriw <3466> thn <3588> apokekrummenhn <613> (5772) hn <3739> prowrisen <4309> (5656) o <3588> yeov <2316> pro <4253> twn <3588> aiwnwn <165> eiv <1519> doxan <1391> hmwn <2257>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org