NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 13:10-12

13:10 otan <3752> de <1161> elyh <2064> (5632) to <3588> teleion <5046> to <3588> ek <1537> merouv <3313> katarghyhsetai <2673> (5701)

13:11 ote <3753> hmhn <1510> (5713) nhpiov <3516> elaloun <2980> (5707) wv <5613> nhpiov <3516> efronoun <5426> (5707) wv <5613> nhpiov <3516> elogizomhn <3049> (5711) wv <5613> nhpiov <3516> ote <3753> gegona <1096> (5754) anhr <435> kathrghka <2673> (5758) ta <3588> tou <3588> nhpiou <3516>

13:12 blepomen <991> (5719) gar <1063> arti <737> di <1223> esoptrou <2072> en <1722> ainigmati <135> tote <5119> de <1161> proswpon <4383> prov <4314> proswpon <4383> arti <737> ginwskw <1097> (5719) ek <1537> merouv <3313> tote <5119> de <1161> epignwsomai <1921> (5695) kaywv <2531> kai <2532> epegnwsyhn <1921> (5681)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org