NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 10:7

10:7 mhde <3366> eidwlolatrai <1496> ginesye <1096> (5737) kaywv <2531> tinev <5100> autwn <846> wsper <5618> gegraptai <1125> (5769) ekayisen <2523> (5656) o <3588> laov <2992> fagein <5315> (5629) kai <2532> pein <4095> (5629) kai <2532> anesthsan <450> (5656) paizein <3815> (5721)

1 Corinthians 10:14

10:14 dioper <1355> agaphtoi <27> mou <3450> feugete <5343> (5720) apo <575> thv <3588> eidwlolatriav <1495>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org