NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 6:10

6:10 riza <4491> gar <1063> pantwn <3956> twn <3588> kakwn <2556> estin <1510> (5748) h <3588> filarguria <5365> hv <3739> tinev <5100> oregomenoi <3713> (5734) apeplanhyhsan <635> (5681) apo <575> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> eautouv <1438> periepeiran <4044> (5656) odunaiv <3601> pollaiv <4183>

1 Timothy 6:17

6:17 toiv <3588> plousioiv <4145> en <1722> tw <3588> nun <3568> aiwni <165> paraggelle <3853> (5720) mh <3361> uqhlofronein <5309> (5721) mhde <3366> hlpikenai <1679> (5760) epi <1909> ploutou <4149> adhlothti <83> all <235> epi <1909> yew <2316> tw <3588> pareconti <3930> (5723) hmin <2254> panta <3956> plousiwv <4146> eiv <1519> apolausin <619>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org