NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 5:4

5:4 ei <1487> de <1161> tiv <5100> chra <5503> tekna <5043> h <2228> ekgona <1549> ecei <2192> (5719) manyanetwsan <3129> (5720) prwton <4412> ton <3588> idion <2398> oikon <3624> eusebein <2151> (5721) kai <2532> amoibav <287> apodidonai <591> (5721) toiv <3588> progonoiv <4269> touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) apodekton <587> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

1 Timothy 5:8

5:8 ei <1487> de <1161> tiv <5100> twn <3588> idiwn <2398> kai <2532> malista <3122> oikeiwn <3609> ou <3756> pronoei <4306> (5719) thn <3588> pistin <4102> hrnhtai <720> (5763) kai <2532> estin <1510> (5748) apistou <571> ceirwn <5501>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org