NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Timothy 1:1-2

1:1 paulov <3972> apostolov <652> cristou <5547> ihsou <2424> kat <2596> epitaghn <2003> yeou <2316> swthrov <4990> hmwn <2257> kai <2532> cristou <5547> ihsou <2424> thv <3588> elpidov <1680> hmwn <2257>

1:2 timoyew <5095> gnhsiw <1103> teknw <5043> en <1722> pistei <4102> cariv <5485> eleov <1656> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> kai <2532> cristou <5547> ihsou <2424> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org