NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 5:2-3

5:2 autoi <846> gar <1063> akribwv <199> oidate <1492> (5758) oti <3754> hmera <2250> kuriou <2962> wv <5613> klepthv <2812> en <1722> nukti <3571> outwv <3779> ercetai <2064> (5736)

5:3 otan <3752> legwsin <3004> (5725) eirhnh <1515> kai <2532> asfaleia <803> tote <5119> aifnidiov <160> autoiv <846> epistatai <1987> (5736) oleyrov <3639> wsper <5618> h <3588> wdin <5604> th <3588> en <1722> gastri <1064> ecoush <2192> (5723) kai <2532> ou <3756> mh <3361> ekfugwsin <1628> (5632)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org