NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 4:3-8

4:3 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> o <3588> agiasmov <38> umwn <5216> apecesyai <567> (5733) umav <5209> apo <575> thv <3588> porneiav <4202>

4:4 eidenai <1492> (5760) ekaston <1538> umwn <5216> to <3588> eautou <1438> skeuov <4632> ktasyai <2932> (5738) en <1722> agiasmw <38> kai <2532> timh <5092>

4:5 mh <3361> en <1722> payei <3806> epiyumiav <1939> kayaper <2509> kai <2532> ta <3588> eynh <1484> ta <3588> mh <3361> eidota <1492> (5761) ton <3588> yeon <2316>

4:6 to <3588> mh <3361> uperbainein <5233> (5721) kai <2532> pleonektein <4122> (5721) en <1722> tw <3588> pragmati <4229> ton <3588> adelfon <80> autou <846> dioti <1360> ekdikov <1558> kuriov <2962> peri <4012> pantwn <3956> toutwn <5130> kaywv <2531> kai <2532> proeipamen <4277> (5656) umin <5213> kai <2532> diemarturameya <1263> (5662)

4:7 ou <3756> gar <1063> ekalesen <2564> (5656) hmav <2248> o <3588> yeov <2316> epi <1909> akayarsia <167> all <235> en <1722> agiasmw <38>

4:8 toigaroun <5105> o <3588> ayetwn <114> (5723) ouk <3756> anyrwpon <444> ayetei <114> (5719) alla <235> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> didonta <1325> (5723) to <3588> pneuma <4151> autou <846> to <3588> agion <40> eiv <1519> umav <5209>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org