NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 4:3-5

4:3 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> o <3588> agiasmov <38> umwn <5216> apecesyai <567> (5733) umav <5209> apo <575> thv <3588> porneiav <4202>

4:4 eidenai <1492> (5760) ekaston <1538> umwn <5216> to <3588> eautou <1438> skeuov <4632> ktasyai <2932> (5738) en <1722> agiasmw <38> kai <2532> timh <5092>

4:5 mh <3361> en <1722> payei <3806> epiyumiav <1939> kayaper <2509> kai <2532> ta <3588> eynh <1484> ta <3588> mh <3361> eidota <1492> (5761) ton <3588> yeon <2316>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org