NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 4:1-2

4:1 loipon <3063> adelfoi <80> erwtwmen <2065> (5719) umav <5209> kai <2532> parakaloumen <3870> (5719) en <1722> kuriw <2962> ihsou <2424> [ina] <2443> kaywv <2531> parelabete <3880> (5627) par <3844> hmwn <2257> to <3588> pwv <4459> dei <1163> (5904) umav <5209> peripatein <4043> (5721) kai <2532> areskein <700> (5721) yew <2316> kaywv <2531> kai <2532> peripateite <4043> (5719) ina <2443> perisseuhte <4052> (5725) mallon <3123>

4:2 oidate <1492> (5758) gar <1063> tinav <5101> paraggeliav <3852> edwkamen <1325> (5656) umin <5213> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org