NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 4:1

4:1 loipon <3063> adelfoi <80> erwtwmen <2065> (5719) umav <5209> kai <2532> parakaloumen <3870> (5719) en <1722> kuriw <2962> ihsou <2424> [ina] <2443> kaywv <2531> parelabete <3880> (5627) par <3844> hmwn <2257> to <3588> pwv <4459> dei <1163> (5904) umav <5209> peripatein <4043> (5721) kai <2532> areskein <700> (5721) yew <2316> kaywv <2531> kai <2532> peripateite <4043> (5719) ina <2443> perisseuhte <4052> (5725) mallon <3123>

1 Thessalonians 4:12

4:12 ina <2443> peripathte <4043> (5725) euschmonwv <2156> prov <4314> touv <3588> exw <1854> kai <2532> mhdenov <3367> creian <5532> echte <2192> (5725)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org