NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:1-2

3:1 dio <1352> mhketi <3371> stegontev <4722> (5723) eudokhsamen <2106> (5656) kataleifyhnai <2641> (5683) en <1722> ayhnaiv <116> monoi <3441>

3:2 kai <2532> epemqamen <3992> (5656) timoyeon <5095> ton <3588> adelfon <80> hmwn <2257> kai <2532> diakonon <1249> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> sthrixai <4741> (5658) umav <5209> kai <2532> parakalesai <3870> (5658) uper <5228> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org