NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 2:8-9

2:8 outwv <3779> omeiromenoi <2442> (5740) umwn <5216> eudokoumen <2106> (5707) metadounai <3330> (5629) umin <5213> ou <3756> monon <3440> to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316> alla <235> kai <2532> tav <3588> eautwn <1438> qucav <5590> dioti <1360> agaphtoi <27> hmin <2254> egenhyhte <1096> (5675)

2:9 mnhmoneuete <3421> (5719) gar <1063> adelfoi <80> ton <3588> kopon <2873> hmwn <2257> kai <2532> ton <3588> mocyon <3449> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> ergazomenoi <2038> (5740) prov <4314> to <3588> mh <3361> epibarhsai <1912> (5658) tina <5100> umwn <5216> ekhruxamen <2784> (5656) eiv <1519> umav <5209> to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> yeou <2316>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org