NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 2:15-16

2:15 twn <3588> kai <2532> ton <3588> kurion <2962> apokteinantwn <615> (5660) ihsoun <2424> kai <2532> touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> hmav <2248> ekdiwxantwn <1559> (5660) kai <2532> yew <2316> mh <3361> areskontwn <700> (5723) kai <2532> pasin <3956> anyrwpoiv <444> enantiwn <1727>

2:16 kwluontwn <2967> (5723) hmav <2248> toiv <3588> eynesin <1484> lalhsai <2980> (5658) ina <2443> swywsin <4982> (5686) eiv <1519> to <3588> anaplhrwsai <378> (5658) autwn <846> tav <3588> amartiav <266> pantote <3842> efyasen <5348> (5656) de <1161> ep <1909> autouv <846> h <3588> orgh <3709> eiv <1519> telov <5056>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org