NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 2:13-14

2:13 kai <2532> dia <1223> touto <5124> kai <2532> hmeiv <2249> eucaristoumen <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> adialeiptwv <89> oti <3754> paralabontev <3880> (5631) logon <3056> akohv <189> par <3844> hmwn <2257> tou <3588> yeou <2316> edexasye <1209> (5662) ou <3756> logon <3056> anyrwpwn <444> alla <235> kaywv <2531> alhywv <230> estin <1510> (5748) logon <3056> yeou <2316> ov <3739> kai <2532> energeitai <1754> (5731) en <1722> umin <5213> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723)

2:14 umeiv <5210> gar <1063> mimhtai <3402> egenhyhte <1096> (5675) adelfoi <80> twn <3588> ekklhsiwn <1577> tou <3588> yeou <2316> twn <3588> ouswn <1510> (5752) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> oti <3754> ta <3588> auta <846> epayete <3958> (5627) kai <2532> umeiv <5210> upo <5259> twn <3588> idiwn <2398> sumfuletwn <4853> kaywv <2531> kai <2532> autoi <846> upo <5259> twn <3588> ioudaiwn <2453>

1 Thessalonians 2:19-20

2:19 tiv <5101> gar <1063> hmwn <2257> elpiv <1680> h <2228> cara <5479> h <2228> stefanov <4735> kauchsewv <2746> h <2228> ouci <3780> kai <2532> umeiv <5210> emprosyen <1715> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> en <1722> th <3588> autou <846> parousia <3952>

2:20 umeiv <5210> gar <1063> este <1510> (5748) h <3588> doxa <1391> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> cara <5479>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org