NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 2:10-12

2:10 umeiv <5210> marturev <3144> kai <2532> o <3588> yeov <2316> wv <5613> osiwv <3743> kai <2532> dikaiwv <1346> kai <2532> amemptwv <274> umin <5213> toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) egenhyhmen <1096> (5675)

2:11 kayaper <2509> oidate <1492> (5758) wv <5613> ena <1520> ekaston <1538> umwn <5216> wv <5613> pathr <3962> tekna <5043> eautou <1438> (2-12) parakalountev <3870> (5723) umav <5209> kai <2532> paramuyoumenoi <3888> (5740)

2:12 kai <2532> marturomenoi <3143> (5740) eiv <1519> to <3588> peripatein <4043> (5721) umav <5209> axiwv <516> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> kalountov <2564> (5723) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> eautou <1438> basileian <932> kai <2532> doxan <1391>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org