NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 4:17-18

4:17 oti <3754> [o] <3588> kairov <2540> tou <3588> arxasyai <756> (5670) to <3588> krima <2917> apo <575> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> ei <1487> de <1161> prwton <4412> af <575> hmwn <2257> ti <5101> to <3588> telov <5056> twn <3588> apeiyountwn <544> (5723) tw <3588> tou <3588> yeou <2316> euaggeliw <2098>

4:18 kai <2532> ei <1487> o <3588> dikaiov <1342> moliv <3433> swzetai <4982> (5743) o <3588> [de] <1161> asebhv <765> kai <2532> amartwlov <268> pou <4226> faneitai <5316> (5695)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org