NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 3:8-9

3:8 to <3588> de <1161> telov <5056> pantev <3956> omofronev <3675> sumpayeiv <4835> filadelfoi <5361> eusplagcnoi <2155> tapeinofronev <5391>

3:9 mh <3361> apodidontev <591> (5723) kakon <2556> anti <473> kakou <2556> h <2228> loidorian <3059> anti <473> loidoriav <3059> tounantion <5121> de <1161> eulogountev <2127> (5723) oti <3754> eiv <1519> touto <5124> eklhyhte <2564> (5681) ina <2443> eulogian <2129> klhronomhshte <2816> (5661)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org