NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 2:21-23

2:21 eiv <1519> touto <5124> gar <1063> eklhyhte <2564> (5681) oti <3754> kai <2532> cristov <5547> epayen <3958> (5627) uper <5228> umwn <5216> umin <5213> upolimpanwn <5277> (5723) upogrammon <5261> ina <2443> epakolouyhshte <1872> (5661) toiv <3588> icnesin <2487> autou <846>

2:22 ov <3739> amartian <266> ouk <3756> epoihsen <4160> (5656) oude <3761> eureyh <2147> (5681) dolov <1388> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846>

2:23 ov <3739> loidoroumenov <3058> (5746) ouk <3756> anteloidorei <486> (5707) pascwn <3958> (5723) ouk <3756> hpeilei <546> (5707) paredidou <3860> (5707) de <1161> tw <3588> krinonti <2919> (5723) dikaiwv <1346>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org