NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 2:1-2

2:1 apoyemenoi <659> (5642) oun <3767> pasan <3956> kakian <2549> kai <2532> panta <3956> dolon <1388> kai <2532> upokrisin <5272> kai <2532> fyonouv <5355> kai <2532> pasav <3956> katalaliav <2636>

2:2 wv <5613> artigennhta <738> brefh <1025> to <3588> logikon <3050> adolon <97> gala <1051> epipoyhsate <1971> (5657) ina <2443> en <1722> autw <846> auxhyhte <837> (5686) eiv <1519> swthrian <4991>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org