NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 5:3

5:3 auth <3778> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> ina <2443> tav <3588> entolav <1785> autou <846> thrwmen <5083> (5725) kai <2532> ai <3588> entolai <1785> autou <846> bareiai <926> ouk <3756> eisin <1510> (5748)

1 John 5:15

5:15 kai <2532> ean <1437> oidamen <1492> (5758) oti <3754> akouei <191> (5719) hmwn <2257> o <3739> ean <1437> aitwmeya <154> (5735) oidamen <1492> (5758) oti <3754> ecomen <2192> (5719) ta <3588> aithmata <155> a <3739> hthkamen <154> (5758) ap <575> autou <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org