NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 4:7

4:7 agaphtoi <27> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240> oti <3754> h <3588> agaph <26> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) kai <2532> pav <3956> o <3588> agapwn <25> (5723) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> gegennhtai <1080> (5769) kai <2532> ginwskei <1097> (5719) ton <3588> yeon <2316>

1 John 4:21

4:21 kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> entolhn <1785> ecomen <2192> (5719) ap <575> autou <846> ina <2443> o <3588> agapwn <25> (5723) ton <3588> yeon <2316> agapa <25> (5725) kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org