NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 4:2-3

4:2 en <1722> toutw <5129> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) to <3588> pneuma <4151> tou <3588> yeou <2316> pan <3956> pneuma <4151> o <3739> omologei <3670> (5719) ihsoun <2424> criston <5547> en <1722> sarki <4561> elhluyota <2064> (5756) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748)

4:3 kai <2532> pan <3956> pneuma <4151> o <3739> mh <3361> omologei <3670> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> estin <1510> (5748) kai <2532> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> tou <3588> anticristou <500> o <3739> akhkoate <191> (5754) oti <3754> ercetai <2064> (5736) kai <2532> nun <3568> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> estin <1510> (5748) hdh <2235>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org