NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:19-21

3:19 en <1722> toutw <5129> gnwsomeya <1097> (5695) oti <3754> ek <1537> thv <3588> alhyeiav <225> esmen <1510> (5748) kai <2532> emprosyen <1715> autou <846> peisomen <3982> (5692) thn <3588> kardian <2588> hmwn <2257>

3:20 oti <3754> ean <1437> kataginwskh <2607> (5725) hmwn <2257> h <3588> kardia <2588> oti <3754> meizwn <3187> estin <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> thv <3588> kardiav <2588> hmwn <2257> kai <2532> ginwskei <1097> (5719) panta <3956>

3:21 agaphtoi <27> ean <1437> h <3588> kardia <2588> mh <3361> kataginwskh <2607> (5725) parrhsian <3954> ecomen <2192> (5719) prov <4314> ton <3588> yeon <2316>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org